ຂ່າວ

ຂ່າວຂອງຄະນະອັກສອນສາດ

ນັກສຶກສາປະຈຸບັນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກສຶກສາປະຈຸບັນຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ນັກສຶກສາປະຈຸບັນ" >>

ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ" >>

ໂອກາດສຳລັບນັກສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດສຳລັບນັກສຶກສາ ປະຈຸບັນ

ໄປທີ່ "ໂອກາດສຳລັບນັກສຶກສາ" >>

ຂ່າວຈາກ ຄອສ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂ່າວຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຂ່າວຂອງ ຄອສ" >>

Lao TESOL Conference

This is news for Lao TESOL Conference

go to "Lao TESOL Conference" >>

 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ