ພາກວິຊາ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

ໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາ:

ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄືການໃຫ້ໂອກາດເຫຼົ່ານັກສຶກສາຈາກທຸກພາກຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະນັກສຶກສາຈາກເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະບໍ່ມີພື້ນຖານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ -ການສອນ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະປະສົບການທີ່ມີຄຸນະພາບສູງທີ່ສຸດເປັນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຫຼັກສູດການສຶກສາຈະທ້ອນ ແລະ ດູດຊຶມຄຸ່ນຄ່າມະນຸດສຳພັນເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາບໍ່ພຽງແຕ່ກາຍເປັນມືອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ຍັງແນມເຫັນໄດ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະໄດ້ເຝິກຝົນ ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິຖີຊີວິດຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ກ່ອນການດຳເນີນການ ແລະສະເໜີການລົງທະບຽນໃຫ້ນັກສຶກສາທັງໝົດໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງຄະນະອັກສອນສາດຕ້ອງໄດ້ຮັບໜ່ວຍກິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ( QA )

ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ເລກທີ
1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາລາວ 1714/ສສ.ອສ/05 2/9/2005
2. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາວັນນະຄະດີລາວ 1714/ສສ.ອສ/05 2/9/2005
3. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາການສອນພາສາອັງກິດ-ພາສາຕ່າງປະເທດ 639/ສສ.ອສ/06 28/4/2000

ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດ 3 ສາຂາ ວິຊາດັ່ງລູ່ມນີ້:

1. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາລາວ:

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 12
2. ໝວດວິຊາສະເພາະບັງຄັບ 20
3. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 10
4. ສຳມະນາ ແລະຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ 12
5. ລວມ: 54

2. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາວັນນະຄະດີລາວ:

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 12
2. ໝວດວິຊາສະເພາະບັງຄັບ 20
3. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 10
4. ສຳມະນາ ແລະຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ 12
5. ລວມ: 54

3. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດສາຂາວິຊາການສອນພາສາອັງກິດ-ພາສາຕ່າງປະເທດ:

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ -
2. ໝວດວິຊາສະເພາະບັງຄັບ 28
3. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 13
4. ສຳມະນາ ແລະຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ 6
5. ລວມ: 47

arrow icon ກັບໄປທີ່ຂ້າງເທິງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ