ພາກວິຊາ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

ໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາ:

ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄືການໃຫ້ໂອກາດເຫຼົ່ານັກສຶກສາຈາກທຸກພາກຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະນັກສຶກສາຈາກເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະບໍ່ມີພື້ນຖານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ-ການສອນ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະປະສົບການທີ່ມີຄຸນະພາບສູງທີ່ສຸດເປັນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຫຼັກສູດການສຶກສາຈະທ້ອນ ແລະດູດຊຶມຄຸ່ນຄ່າມະນຸດສຳພັນເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາບໍ່ພຽງແຕ່ກາຍເປັນມືອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ຍັງແນມເຫັນໄດ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະໄດ້ເຝິກຝົນຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິຖີຊີວິດຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ກ່ອນການດຳເນີນການ ແລະ ສະເໜີການລົງທະບຽນໃຫ້ນັກສຶກສາ ທັງໝົດໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງຄະນະອັກສອນສາດຕ້ອງໄດ້ຮັບໜ່ວຍກິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ (QA)

ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ເລກທີ
1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
2. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາສື່ສານມວນຊົນ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
3. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາຝະລັ່ງ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
4. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
5. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
6. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາຫວຽດນາມ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
7. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາຈີນ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
8. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012
9. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາເກົາຫຼີ 812/ສສ.ອສ/12  21/5/2012

ພາກວິຊາພາສາລາວ-ສື່ສານມວນຊົນ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາລາວ-ສື່ສານມວນຊົນ ແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນປີ 1974 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊ ໂດຍມີຊື່ວ່າ ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງວຽງຈັນ ໃນປີ 1977 ແລ້ວກາຍມາເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ, ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ໃນປີ 1996 ມະຫາວິ ທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ແລະສະຖາບັນຊັ້ນສູງອື່ນໆໄດ້ຮ່ວມກັນເຂົ້າເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພະແນກວັນນະ ຄະດີ-ພາສາສາດກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະໃນປີ 2004 ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິ ຊາພາສາລາວ-ສື່ສານມວນຊົນ.

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
 • Bachelor Programmme in Lao Language and Literature
 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ
 • Bachelor of Arts in Mass Communication Programmme

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ (ສບລ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Lao Language and Literature (BAL)
 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ (ສບສ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Mass Communication (BAMC)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ (ໝາຍເລກລະຫັດ: 610)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 17
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 41
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 71
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 7
6. ລວມ: 140

5. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ (ໝາຍເລກລະຫັດ: 610)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 16
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 46
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 71
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 143

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ

1. ປະຫວັດຫຍໍ້

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊ ແລະໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງວຽງຈັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນໃນປີ 1977 ນັ້ນ, ພາສາຝະລັ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂຶ້ນກັບພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດ. ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຈຶ່ງໄດ້ແຍກອອກເປັນພະແນກຕ່າງໆຄື: ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ພະແນກ ພາສາຝະລັ່ງ-ແອດສະປາຍໂຍນ, ພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ, ພະແນກພາສາລັດເຊຍ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1996, ພະແນກພາສາຝະລັ່ງຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະມະນຸດສາດ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ. ໃນປີ 2000 ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາຝະລັ່ງ
 • Bachelor of Arts in French Programme

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາຝະລັ່ງ (ສບຝ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in French (BAF)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາຝະລັ່ງ (ໝາຍເລກລະຫັດ: 630)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 42
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 77
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 148

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1959. ໃນການເຕົ້າໂຮມລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງວຽງຈັນນັ້ນ, ພາສາອັງກິດແມ່ນຂະ ແໜງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດ. ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງ ປະເທດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເລື້ອຍມາ ແລະໄດ້ແຍກເປັນພະແນກເອກະລາດ ຄື: ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ພະແນກພາສາຝະລັ່ງ-ແອດສະປາຍໂຍນ, ພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ, ພະແນກພາສາລັດເຊຍ.

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
 • Bachelor of Arts in English Programme

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ (ສບອ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in English (BAE)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ (ໝາຍເລກລະຫັດ: 620)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 39
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 76
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 144

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1981 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ. ປີ 1991 ພະແນກພາສາເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງເປັນໜ່ວຍວິຊາເອກະລາດ. ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປີ 1996 ໜ່ວຍວິຊາພາສາ ເຢຍລະມັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍວິຊາເອກະລາດ ຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະມະນຸດສາດ. ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດ ສະພາ 2001 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພະແນກພາສາເຢຍລະມັນ ແລະໃນປີ 2010 ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພາກວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນ.

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນ
 • Bachelor of Arts Programme in German

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນ (ສບຢ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in German (BAG)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນ (ໝາຍເລກລະຫັດ: 670)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 66
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 52
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 147

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2003 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໃນປີ 2004 ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ ໄດ້ແຍກ ອອກເປັນສອງພະແນກວິຊາຄື: ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ ແລະພະແນກພາສາຈີນ ແລະໃນປີ 2010 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາຫວຽດນາມ
 • Bachelor of Arts Programme in Vietnamese

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາຫວຽດນາມ (ສບວ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Vietnamese (BAV)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາຫວຽດນາມ (ໝາຍເລກລະຫັດ 640)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 42
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 74
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 3
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 144

ພາກວິຊາພາສາຈີນ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາຈີນແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2003 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໃນປີ 2004 ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນໄດ້ແຍກອອກ ເປັນສອງພະແນກວິຊາຄື: ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ ແລະພະແນກພາສາຈີນ ແລະໃນປີ 2010 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຈີນ

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາຈີນ
 • Bachelor of Arts Programme in Chinese

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາຈີນ (ສບຈ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Chinese (BAC)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາຈີນ (ໝາຍເລກລະຫັດ 650)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 39
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 78
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 2-4
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 144-145

ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

1. ບົດສະເໜີ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄະນະອັກສອນ ສາດກໍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ມາຮອດວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2003 ພະແນກພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 1048/ ມຊ.2003. ດັ່ງນັ້ນ, ເລີ່ມແຕ່ສົກສຶກສາ 2003-2004 ເປັນຕົ້ນມາພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຄະນະອັກສອນສາດ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ ທີ່ຕັ້ງ ແລະວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ. ໃນປີ 2010 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
 • Bachelor of Arts Programme in Japanese

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ສບຍ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Japanese (BAJ)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ໝາຍເລກລະຫັດ 660)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 34
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 78
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 3
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 140

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ

1. ບົດສະເໜີ

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2004 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາເກົເຫຼີ. ໃນປີ 2003 ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດການສອນບຳລຸງພາສາເກົາຫຼີໃຫ້ບັນດາພະນັກ ງານ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແບບເປີດກວ້າງ. ໃນສົກສຶກສາ 2004-2005 ຈຶ່ງໄດ້ເປີດສອນ ເປັນລະບົບປະລິນຍາຕີ. ພະແນກພາສາເກົາຫຼີໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີໃນປີ 2010

2. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາ ພາສາເກົາຫຼີ
 • Bachelor of Arts Programme in Korean

3. ຊື່ໃບປະກາດ

 • ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ສິລະປະສາດບັນດິດສາຂາວິຊາ ພາສາເກົາຫຼີ (ສບກ)
 • ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Korean (BAK)

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາ ພາສາເກົາຫຼີ (ໝາຍເລກລະຫັດ 690)

ລ/ດ ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 19
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 36
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 59
4. ໝວດວິຊາເລືອກ 2
5. ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6
6. ລວມ: 122

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ