ພາກວິຊາ 8. ພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ:

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2004 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາເກົເຫຼີ. ໃນປີ 2003 ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດການສອນບຳລຸງພາສາເກົາຫຼີໃຫ້ບັນດາພະນັກງານອາຈານ ແລະນັກສຶກສາທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແບບເປີດກວ້າງ. ໃນສົກສຶກສາ 2004-2005 ຈຶ່ງໄດ້ເປີດສອນ ເປັນລະບົບປະລິນຍາຕີ. ພະແນກພາສາເກົາຫຼີໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີໃນປີ 2010