ພາກວິຊາ 6. ພາກວິຊາພາສາຈີນ

ພາກວິຊາພາສາຈີນ

ພາກວິຊາພາສາຈີນ:

ພາກວິຊາພາສາຈີນແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2003 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໃນປີ 2004 ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນໄດ້ແຍກອອກ ເປັນສອງພະແນກວິຊາຄື: ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ ແລະພະແນກພາສາຈີນ ແລະໃນປີ 2010 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຈີນ