ພາກວິຊາ 5. ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ:

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2003 ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໃນປີ 2004 ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ-ຈີນ ໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງພະແນກວິຊາຄື: ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ ແລະພະແນກພາສາຈີນ ແລະໃນປີ 2010 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ.