ພາກວິຊາ 4. ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ:

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1981 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ໂດຍມີຊື່ວ່າພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ. ປີ 1991 ພະແນກພາສາເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງເປັນໜ່ວຍວິຊາເອກະລາດ. ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປີ 1996 ໜ່ວຍວິຊາພາສາເຢຍລະມັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍວິຊາເອກະລາດ ຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະມະນຸດສາດ. ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2001 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພະແນກພາສາເຢຍລະມັນ ແລະໃນປີ 2010 ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພາກວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ