ພາກວິຊາ 3. ພາກວິຊາພສາອັງກິດ

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ:

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1959. ໃນການເຕົ້າໂຮມລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງວຽງຈັນນັ້ນ, ພາສາອັງກິດແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດ. ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍມາ ແລະໄດ້ແຍກເປັນພະແນກເອກະລາດຄື: ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ພະແນກພາສາຝະລັ່ງ-ແອດສະປາຍໂຍນ, ພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ, ພະແນກພາສາລັດເຊຍ.