ພາກວິຊາ 2. ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ:

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງວຽງໄຊ ແລະໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງວຽງຈັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນໃນປີ 1977 ນັ້ນ, ພາສາຝະລັ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂຶ້ນກັບພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາຕ່າງປະເທດ. ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຈຶ່ງໄດ້ແຍກອອກເປັນພະແນກຕ່າງໆຄື: ພະແນກວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ພະແນກ ພາສາຝະລັ່ງ-ແອດສະປາຍໂຍນ, ພະແນກພາສາອັງກິດ-ເຢຍລະມັນ, ພະແນກພາສາລັດເຊຍ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1996, ພະແນກພາສາຝະລັ່ງຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະມະນຸດສາດ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ. ໃນປີ 2000 ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄະນະອັກສອນສາດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.