ພາກວິຊາ

ພາກວິຊາຕ່າງໆ ພາຍໃນ ຄອສ

ຄະນະອັກສອນສາດ ປະກອບດ້ວຍ 09 ພາກວິຊາ ແລະ 01 ພະແນກວິຊາ: ພາກວິຊາພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ, ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ, ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ, ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ, ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ, ພາກວິຊາພາສາຈີນ, ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ, ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ພະແນກພາສາລັດເຊຍ, ລາຍະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ" >>

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ" >>

1. ພາກວິຊາພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "1. ພາກວິຊາພາສາລາວ" >>

2. ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "2. ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ" >>

3. ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "3. ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ" >>

4. ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາເຢຍ ລະມັນຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "4. ພາສາເຢຍລະມັນ " >>

5. ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາຫວຽດ ນາມຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "5. ພາກວິຊາພາສາຫວຽດ" >>

6. ພາກວິຊາພາສາຈີນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາຈີນ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "6. ພາກວິຊາພາສາຈີນ" >>

7. ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "7. ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ" >>

8. ພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "8. ພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ" >>

9. ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "9. ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ" >>

10. ພະແນກພາສາລັດເຊຍ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະແນກພາສາລັດເຊຍ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "10. ພະແນກພາສາລັດເຊຍ" >>

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ