ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພາກວິຊາພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856-21 770308
 • ໂທລະສານ : +856-21 770381
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856-21 770675
 • ໂທລະສານ :
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856-21 770197
 • ໂທລະສານ : +856-21 770197
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856-21 740278
 • ໂທລະສານ :
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາຫວຽດນາມ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: 030 9472361
 • ໂທລະສານ :
 • ໂທລະສັບມືຖື : +856-20 99650662; 22420347
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາຈີນ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ:
 • ໂທລະສານ :
 • ໂທລະສັບມືຖື : +856-20 56428585; 22336942
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ:
 • ໂທລະສານ :
 • ໂທລະສັບມືຖື : +856-20 55609152
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາພາສາເກົາຫລີ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ:
 • ໂທລະສານ :
 • ໂທລະສັບມືຖື : +856-20 55639723
 • ອີ-ແມວ :

ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856-21 770308
 • ໂທລະສານ : +856-21 770381
 • ອີ-ແມວ :

ພະແນກວິຊາພາສາລັດເຊຍ

 • ໂທລະສັບຫ້ອງການ:
 • ໂທລະສານ :
 • ໂທລະສັບມືຖື : +856-20 55722590
 • ອີ-ແມວ :