ຊີວິດໃນວິທະຍາໄລເຂດ

ຊີວິດໃນວິທະຍາໄລເຂດດົງໂດກ

ຕາຕະລາງຮຽນປະຈຳປີ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຮຽນປະຈຳປີ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຕາຕະລາງຮຽນປະຈຳປີ" >>

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ" >>

ເຫດການຕ່າງໆ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ເຫດການຕ່າງໆ" >>

ກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາ" >>

ຫໍພັກສຳລັບນັກສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫໍພັກສຳລັບນັກສຶກສາ.

ໄປທີ່ "ຫໍພັກສຳລັບນັກສຶກສາ" >>

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ