ການຮັບເຂົ້າ

ການຮັບເຂົ້າ ຄອສ

ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ" >>

ຫຼັກສູດລະດັບ​ປະລິນຍາ​ໂທ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດລະດັບ​ປະລິນຍາ​ໂທຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຫຼັກສູດລະດັບ​ປະລິນຍາ​ໂທ" >>

ຫຼັກສູດບຳລຸງ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດບຳລຸງຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ " ຫຼັກສູດບຳລຸງ " >>

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງຮຽນ" >>

ທຶນການສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທນການສຶກສາ ຂອງ ຄອສ.

ໄປທີ່ "ທຶນການສຶກສາ" >>

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ