ກ່ຽວກັບ ຄອສ ພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ຄອສ

ພາລະໜ້າທີ່ ແລະຈຸດປະສົງຂອງ ຄະນະອັກສອນສາດ:

  • ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ແກ່ທົ່ວປະເທດ.
  • ສ້າງນັກອັກສອນສາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ແລະສາກົນ.
  • ສ້າງນັກພາສາສາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ແລະສາກົນ.
  • ສ້າງບັນດິດທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.
  • ເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບທາງດ້ານພາສາ ແລະວັນນະຄະດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ.
  • ສ້າງນັກວິຊາການທາງດ້ານສື່ສານມວນຊົນ.
  • ເຜີຍແຜ່ພາສາ ແລະວັດທະນະທຳລາວໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ